NSK W1605C-5P-C3Z4 NSK机器人丝杠   产品参数

NSK W1605C-5P-C3Z4 NSK机器人丝杠

尺寸 单位:mm

NSK W1605C-5P-C3Z4 NSK机器人丝杠此型号部分数据来源于PMI 1R50-10B1-1FOWC-580-862-0.018 pmi丝杆维修

NSK W1605C-5P-C3Z4 NSK木工机械丝杠 准备好检测工具,如杠杆仪、直线仪、旋转精度检测仪等。 NSK W1605C-5P-C3Z4 NSK搬送丝杠 4. 良好的热稳定性:nsk丝杠在高温环境下仍能保持良好的工作性能,适应各种工作环境。 NSK W1605C-5P-C3Z4 NSK镀铬丝杠 三、摩擦系数 NSK W1605C-5P-C3Z4 日本nsk dd马达 2. 高精度级:I